SiO Barnehage tar vare på barndommens magi

Barndommen er den tiden i livet der vi utvikler oss aller raskest, og hos oss har leken en stor og sentral plass. Vi ønsker at barn skal få være barn, og gjør alt vi kan for å ta vare på barndommens magi.Vi som jobber i SiO Barnehage er bevisste vår rolle som veiledere, og hvordan vår væremåte bidrar til barnas mangfoldige utvikling. Vi behandler alle barn likeverdig og med respekt.

SiOs verdier

SiO Barnehage jobber etter SiOs verdier Nær, Målrettet og Oppfinnsom. Samtidig er følgende grunnleggende menneskesyn viktige for oss.

  • Respekt for mennesket
  • Likeverd
  • Toleranse
  • Solidaritet og medmenneskelighet

Lek, relasjon og bærekraft

I SiO Barnehage verner vi om gode øyeblikk og opplevelser. Barnas hverdag består av mange magiske opplevelser som er fulle av glede og undring.SiO Barnehage setter ekstra søkelys på lek, relasjon og bærekraft i sitt arbeid.Leken er barnas eget språk og vi i SiO Barnehage skal bidra til og tilrettelegge for at barna hos oss opplever varierte og utviklende lekaktiviteter, der barn kan leke i samspill med andre eller for seg selv.Vi er opptatt av relasjoner, og hvordan barn og voksne knytter seg til hverandre og blir kjent med hverandre. Gode relasjoner er et viktig utgangspunkt for barns trivsel og utvikling i barnehagen.SiO Barnehage er opptatt av å gi alle barn gode en begynnende forståelse av hvordan vi skal ta vare på naturen rundt og jorden rundt oss. Vi skal i 2023 bli sertifisert som Miljøfyrtårn.

SiO Barnehage tar sikkerhet på alvor

Personalet kurses årlig i forebyggende brannvern og førstehjelp. Bygninger og utelekeplasser sjekkes årlig. Feil og mangler utbedres kontinuerlig.I SiO Barnehage har vi utviklet et eget opplæringsprogram som sikrer faglig utvikling og ivaretar kvalitet. På tvers av alle barnehagene kurses alle ansatte jevnlig. Dette er med på å sikre en helhetlig kvalitet.

Planlegging og dokumentasjon

Vårt verdisyn ligger til grunn ved planlegging, dokumentasjon og evaluering. Vi dokumenterer hverdagslivet, lek og opplevelser i barnehagen og deler dette med foreldrene i barnehagen og gjennom den digitale plattformen Mykid. Vi vil synliggjøre trivsel, glede og tilhørighet.I spesielle tilfeller kan det være nødvendig å dele informasjon og dokumentasjon med andre samarbeidsinstanser. Dette gjøres alltid i samarbeid med foreldrene.Planlegging skal bidra til å skape rom for felles erfaringer og opplevelser. Vi fokuserer på det enkelte barns behov og rett til medvirkning i egen hverdag. Barnehagene skal preges av spontanitet, fleksibilitet og faglig dyktighet.Evalueringsarbeidet danner grunnlag for utvikling av tilbudet, og skal gjenspeile planlegging og gjennomføring av barnehagens innhold. Vi ønsker konstruktiv tilbakemelding fra alle berørte parter. Dette gjelder fra barn, foreldre og kolleger. Gjennom ulike møtefora legger vi til rette for at barnehagens praksis utvikler seg. Den enkelte barnehages arbeid presenteres i årsplanen som deles ut i januar.