Etisk retningslinjer

SiO har utarbeidet etisk retningslinjer og varslingsrutiner. De etiske retningslinjene inkluderer prinsipper om menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, forretningsetikk, likestilling, anti-diskriminering, tvangsarbeid, barnearbeid og miljø. 

Generelt

SiO leverer tjenester til studenter ved universitet, høyskoler og fagskoler i Oslo. SiO skal bidra til høy studiekvalitet og lik rett til utdanning i samarbeid med studenter og læresteder.

  • SiOs visjon: Vi vil skape en bedre hverdag for alle studenter.
  • SiOs verdier: Nær, målrettet og oppfinnsom.

SiO krever redelighet, ærlighet, integritet og lojalitet i all sin virksomhet.Samhandling mellom SiO, studenter, samarbeids-partnere og næringsliv skal skje på en etisk og tillitvekkende måte. Det skal være åpenhet og ettersporbarhet for å sikre at ansattes habilitet ikke trekkes i tvil.

Personlig opptreden

Alle har et selvstendig ansvar for egne handlinger, og derfor ta avstand fra og bekjempe enhver uetisk praksis. SiO aksepterer ikke noen form for trakassering, diskriminering eller annen adferd som kan oppfattes som truende eller nedverdigende.Ansatte i SiO skal være imøtekommende, høflige og behandle kollegaer, studenter og andre samarbeids-partnere med respekt og bidra til et godt arbeids-miljø og gode kundeopplevelser.Ledere i SiO skal særlig være seg bevisst at deres adferd danner grunnlaget for den etiske norm og praksis i virksomheten.

Personlige fordeler

Ansatte i SiO skal unngå personlige fordeler av en art som kan påvirke eller være egnet til å påvirke handlinger, saksforberedelse eller vedtak. Dette innebærer blant annet at ansatte i utgangspunktet ikke bør delta på turer eller sosiale aktiviteter med leverandører eller andre samarbeidspartnere som ikke har et faglig innhold. All deltagelse skal god-kjennes av nærmeste overordnede. Ansatte kan ikke for seg selv eller andre motta gave, provisjon, tjeneste eller annen ytelse med unntak av mindre gaver som reklameartikler eller julehilsen.

Interessekonflikt

Ansatte skal opptre slik at de i tjenestesammenheng ikke uberettiget tilgodeser noen. SiOs medarbeidere skal unngå situasjoner hvor det kan oppstå konflikt mellom deres egne personlige og/eller økonomiske interesser og virksomhetens interesser.

Bruk av SiOs eiendeler

Bruk av SiOs maskiner, biler og annet utstyr kan bare skje i samsvar med fastsatte retningslinjer. Ansatte har ikke i noe tilfelle adgang til å kjøpe varer gjennom SiO, bestille varer i vedkommende administrasjon til privat bruk eller gjøre privat bruk av SiOs rabatt-ordning med mindre dette er tjenester som SiO tilbyr til ansatte på et generelt grunnlag.

Informasjon

Fortrolige opplysninger som mottas i forbindelse med behandling av saker skal respekteres og ikke brukes til personlig fordel. All informasjon som gis i forbindelse med SiOs virksomhet skal være korrekt og pålitelig.Vær varsom ved bruk av sosiale medier. Vær bevisst på at private meldinger kan knyttes til din funksjon i SiO.

Brudd på etiske retningslinjer

Opptreden i strid med de etiske retningslinjene vil bli fulgt opp. For den enkelte medarbeider kan det føre til sanksjoner i arbeidsforholdet i form av advarsel, oppsigelse eller avskjed.SiO oppfordrer ansatte, samarbeidspartnere eller andre som er kjent med eller har mistanke om en praksis som ikke er i samsvar med de etiske normene, å ta dette opp med nærmeste leder, dennes overordnede, kontaktperson i SiO, adm. dir. eller i helt spesielle tilfeller, styrets leder (jfr. SiOs varslingsplakat).

Når en er i tvil

Ansatte som er i tvil om tolkningen av disse retningslinjene oppfordres til å spørre nærmeste leder.

Menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

SiO ønsker å fremme respekt for menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter. Vi velger derfor å samarbeide med ansvarlige leverandører og forretningspartnere. 

I SiO jobber vi systematisk for å innlemme menneskerettigheter i vår virksomhet og overfor våre partnere. Dette gjør vi blant annet gjennom:

  • Organisert arbeidsliv med tariffavtaler og regulerte arbeidsforhold for våre ansatte
  • Nulltoleranse for mobbing og trakassering 
  • Nulltoleranse for barnearbeid i leverandørkjeden. 
  • Høy grad av varsomhet når SiO har aktiviteter og forretningsforhold i områder der menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter er særlig utsatt, eller der leverandører har underleverandører i slike områder 
  • Egenerklæring for leverandører 
  • Årlige aktsomhetsvurderinger 
  • Etisk regelverk og varslingsplakat 
  • Uavhengighetserklæringer for ansatte og styremedlemmer 

Som en del av arbeidet med menneskerettigheter følger SiO Åpenhetsloven. Her kan du lese mer om SiOs arbeid med åpenhet.