Målbilde

SiO skal være en åpen og tilgjengelig organisasjon for studentene og omgivelsene våre, og vi skal sikre allmenheten tilgang til informasjon.

Det er et særlig mål for oss å synliggjøre studentstyringen.

At vi skal være åpne og tilgjengelige omfatter også arbeidet vi gjør for å sikre menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Prinsipper for åpenhet

SiO skal praktisere åpenhet gjennom å tilgjengeliggjøre informasjon. Dette skal gjøres påfølgende måte:

  • Tilgjengeliggjøre møteplan, sakslister og referater fra hovedstyrets møter på sio.no.
  • Aktivt formidle nyheter og informasjon fra SiOs hovedstyre og delstyrer.
  • Gi en definert innsynsrett i vår korrespondanse med omgivelsene ved å publisere postlister ukentlig. Interesserte kan be om innsyn i dokumentene. SiO skal gi omgivelsene rett til innsyn i inn- og utgående dokumenter med enkelte unntak.

Postlister

Postlistene genereres fra vårt elektroniske dokumentsystem. Postlistene skal inneholde korrespondanse SIO har med samarbeidspartnere, privatpersoner, medlemsinstitusjoner, myndigheter og andre. Postlisten publiseres ukentlig på sio.no under punktet ”Rapporter”. Listene skal inneholde all inn- og utgående post som er journalført uken før. 

Unntak fra innsynsretten

Dokumenter i forbindelse med følgende er unntatt innsyn:

  • Tvister
  • Ansettelsessaker
  • Personalsaker
  • Budsjettsaker
  • Anskaffelser
  • Forhandlinger
  • Øvrige forretningsmessige forhold

I tillegg vil alle dokumenter som inneholder taushetspliktig eller sensitiv informasjonvære unntatt. SiO skal vurdere å gi innsyn i dokumenter som kan unntas innsyn.

Innsyn

Begjæring om innsyn rettes til post@sio.no. Det må henvises til hvilket dokument det kreves innsyn i. Henvisningen bør innholde dokumentnummer eller dokumentnavn.Dokumentleder forelegger begjæringen for innsyn til ansvarlig for dokumentet.Begjæringen skal behandles og besvares snarest og senest innen 3 virkedager etter at den er mottatt. Dokumentet det kreves innsyn i oversendes elektronisk. Dersom det ikke gis innsyn skal dette begrunnes.

Klager på avslag om innsyn

Avslag på forespørsel om innsyn kan innklages til SiOs klageorgan. Klage sendespost@sio.no.SiOs klageorgan har følgende medlemmer: leder for tjenesteområdet som eier det aktuelle dokumentet, kommunikasjonsdirektør, organisasjonsdirektør, en studentrepresentant fra SiOs hovedstyre og en representant fra Velferdstinget, eller medlemmets stedfortreder.Klagesaker skal behandles innen 2 uker.